آرشیو فرآیندهای مدیریت امور آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرایند تطبیق دروس دانشجویان میهمان و انتقالی

file name : farayand-tatbigh-doroos.pdf
file size : 309 KB
دانلود

فرایند طرح درخواستهای آموزشی دانشکده پرستاری

file name : farayand-tarhe-darkhasthaye-amoozeshi-parastari-lar.pdf
file size : 296 KB
دانلود

فرایند طرح درخواستهای آموزشی دانشکده بهداشت اوز

file name : farayand-tarhe-darkhasthaye-amoozeshi-evaz.pdf
file size : 295 KB
دانلود

فرایند تغییر کلاس یا برگزاری کلاسهای جبرانی دانشکده پرستاری

file name : farayand-tagheer-kelas-ya-bargozari-kelas-jobrani-parastari-lar.pdf
file size : 378 KB
دانلود

فرایند تغییر کلاس یا برگزاری کلاسهای جبرانی دانشکده بهداشت اوز

file name : farayand-tagheer-kelas-ya-bargozari-kelas-jobrani-evaz.pdf
file size : 377 KB
دانلود

فرایند ثبت نام حضوری و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود

file name : farayand-sabtenam-va-entekhab-vahed.pdf
file size : 228 KB
دانلود

فرایند نقل و انتقالات

file name : enteghalat97.pdf
file size : 84 KB
دانلود

فرایند حذف نهایی دروس دانشکده پرستاری

file name : farayand-hazf-doroos-parastari-lar.pdf
file size : 300 KB
دانلود

فرایند حذف نهایی دروس دانشکده بهداشت اوز

file name : farayand-hazf-doroos-evaz.pdf
file size : 298 KB
دانلود

فرایند گواهی اشتغال به تحصیل پرستاری

file name : farayand-govahi-eshteghal-be-tahsil-parastari-lar.pdf
file size : 381 KB
دانلود

فرایند گواهی اشتغال به تحصیل بهداشت اوز

file name : farayand-govahi-eshteghal-be-tahsil-evaz-1.pdf
file size : 380 KB
دانلود

فرایند انتخاب واحد دانشجویان

file name : farayand-entekhab-vahed.pdf
file size : 395 KB
دانلود