آرشیو فرآیندهای مدیریت امور هیأت علمی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرآیند نیازسنجی عضو هیات علمی به صورت پیمانی- مدیریت امور هیات علمی

file name : 12_faraynd.pdf
file size : 38 KB
دانلود

فرآیند جذب مدرسین به صورت حق التدریس- مدیریت امور هیات علمی

file name : gharardad-hagho_tadris-piahnahadi.docx
file size : 82 KB
دانلود