آرشیو فرم های مدیریت امور آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرم تائید ریز نمرات نیمسال ھای اول تاآخرتوسط دانشجو

file name : -تائید-ریز-نمرات-نیمسال-ھای-اول-تاآخرتوسط-دانشجو.pdf
file size : 142 KB
دانلود

فرم مشخصات دانشجوی رشته

file name : -مشخصات-دانشجوی-رشته.pdf
file size : 76 KB
دانلود

فرم تقاضای تسویه حساب دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : -تقاضای-تسویه-حساب-دانشکده-علوم-پزشکی-لارستان.pdf
file size : 183 KB
دانلود

فرم تقاضای تسویه حساب دانشکده پرستاری علوم پزشکی لارستان

file name : -تقاضای-تسویه-حساب-دانشکده-پرستاری-علوم-پزشکی-لارستان.pdf
file size : 79 KB
دانلود

فرم تقاضای تسویه حساب دانشکده بهداشت علوم پزشکی لارستان

file name : -تقاضای-تسویه-حساب-دانشکده-بهداشت-علوم-پزشکی-لارستان.pdf
file size : 79 KB
دانلود

فرم درخواست پیگیری

file name : form-darkhast-pygiri.docx
file size : 17 KB
دانلود

فرم درخواست دانشجویان دانشکده علوم پزشکی

file name : form-darkhast-oloom-pezeshki.docx
file size : 17 KB
دانلود

فرم درخواست دانشجویان دانشکده پرستاری حضرت زینب(س)

file name : form-darkhast-parastari-lar.docx
file size : 17 KB
دانلود

فرم درخواست دانشجویان دانشکده بهداشت اوز

file name : form-darkhast-evaz.docx
file size : 17 KB
دانلود

فرم درخواست میهمانی دانشکده پرستاری حضرت زینب(س)

file name : form-darkhast-mehmani-parastari-lar.docx
file size : 24 KB
دانلود

فرم درخواست میهمانی دانشکده بهداشت اوز

file name : form-darkhast-mehmani-evaz.docx
file size : 24 KB
دانلود

فرم درخواست انتقال دانشکده پرستاری حضرت زینب(س)

file name : form-darkhast-enteghal-parastari-lar.doc
file size : 34 KB
دانلود

فرم درخواست انتقال دانشکده بهداشت اوز

file name : form-darkhast-enteghal-evaz.doc
file size : 34 KB
دانلود

تقاضای تغییررشته توام باانتقال دانشکده پرستاری حضرت زینب(س)

file name : taghazay-tagheer-reshteh-parastari-lar.doc
file size : 35 KB
دانلود

تقاضای تغییررشته توام باانتقال دانشکده بهداشت اوز

file name : taghazay-tagheer-reshteh-evaz.doc
file size : 35 KB
دانلود

فرم تسویه علوم پزشکی

file name : form-tasvyeh-oloom-pezeshki-.docx
file size : 48 KB
دانلود

فرم تسویه حساب دانشکده پرستاری حضرت زینب(س)

file name : form-tasvyeh-hesab-parastari-lar.docx
file size : 26 KB
دانلود

فرم تسویه حساب دانشکده بهداشت اوز

file name : form-tasvyeh-hesab-evaz-.docx
file size : 26 KB
دانلود