معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری

سلامت از مهمترین موهبتهای الهی ، از اساسی ترین نیازها و شاخص های توسعه یافتگی جوامع بشری است . از این میان رشته های مرتبط با سلامت از جمله رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری ، بهداشت عمومی ، محیط و حرفه ای  ، تغذیه و ... همپای نیازهای انسان و گسترش علم و فن آوری  پیشرفت های زیادی  نموده است . با توجه به اینکه ارتقاء سلامت و کیفیت ارائه خدمات به جامعه و آحاد مردم به عنوان پیامد اصلی عملکرد دانش آموختگان این دانشکده محسوب می شود، کلیه تلاش های کادر آموزشی و دیگر همکاران معطوف به تربیت دانش آموختگان با هدف دستیابی به این پیامد مهم است . بنابراین اولویت دادن به فرایندهای آموزشی و تلاش برای ارتقاء کیفیت در کانون توجه این معاونت قرار دارد . قطعا این مساله مهم با حضور ، همدلی و تلاش کادر متخصص ، دلسوز و متعهد واحدهای مختلف دانشکده و تحت سرپرستی و نظارت مسئولین پاسخگو ، محقق می گردد .

 

dr.abdollahi