آرشیو آیین نامه های اداره آموزش مداوم

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

بخشنامه اداره کل آموزش مداوم در خصوص نحوه برخورداری مشمولین آموزش مداوم از مزایای صدور گواهی۵ساله در دوران کرونا

file name : -امتیاز-کرونا.pdf
file size : 136 KB
دانلود

آیین نامه انظباطی آموزش مداوم

file name : -نامه-انضباطی-آموزش-مداوم-جامعه-پزشکی-29-11-1398.docx
file size : 29 KB
دانلود

آئین نامه گروه های مشمول آموزش مداوم

file name : -نامه-گروه-های-مشمول-آموزش-مداوم.pdf
file size : 225 KB
دانلود

دستورالعمل صدور گواهی نهایی برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی

file name : -صدور-گواهی-نهایی-برنامه-های-آموزش-مداوم-جامعه-پزشکی.pdf
file size : 7 MB
دانلود

آئین نامه قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

file name : -آموزش-مداوم-جامعه-پزشكي-كشور.pdf
file size : 346 KB
دانلود