آرشیو آیین نامه های مدیریت امور آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه آموزشی مهندسی بهداشت محیط

file name : -بهداشت-محیط.pdf
file size : 17 MB
دانلود

برنامه آموزشی تغذیه

file name : -جدید-1.pdf
file size : 5 MB
دانلود

آیین نامه استاد مشاور

file name : -نامه-استاد-مشاور.pdf
file size : 984 KB
دانلود

آیین نامه اجرایی کمیسیون موارد خاص

file name : -نامه-اجرايي-كميسيون-موارد-خاص.pdf
file size : 4 MB
دانلود

برنامه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

file name : behdasht.pdf
file size : 13 MB
دانلود

آیین نامه کاردانی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

file name : napevaste.pdf
file size : 18 MB
دانلود

برنامه آموزشی کارشناسی ناپیوسته هوشبری

file name : hoshbari.pdf
file size : 883 KB
دانلود

برنامه آموزشی اتاق عمل

file name : otagh-amal.pdf
file size : 2 MB
دانلود

برنامه آموزشی تکنسین سلامت دهان

file name : teknesian.pdf
file size : 1 MB
دانلود

برنامه آموزشی پرستاری

file name : parstari.pdf
file size : 2 MB
دانلود

برنامه آموزشی بهداشت عمومی

file name : omoomi.pdf
file size : 1 MB
دانلود