آرشیو آیین نامه های مدیریت امور هیأت علمی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

تفاهم نامه همکاری اعضای هیات علمی بازنشسته- مدیریت امور هئیت علمی

file name : I6S1A5_tafahomname_bazneshaste.pdf
file size : 82 KB
دانلود

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

file name : -نامه-اجرایی-آیین-نامه-ارتقاء-اعضای-هیات-علمی.pdf
file size : 8 MB
دانلود

دستورالعمل اجرایی معادل سازی فعالیت اعضای هیات علمی

file name : -اجرایی-معادل-سازی-فعالیت-اعضای-هیات-علمی.pdf
file size : 551 KB
دانلود

دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی

file name : -اجرایی-آیین-نامه-طرح-دانش-افزایی-و-توانمندسازی-اعضای-هیات-علمی.pdf
file size : 385 KB
دانلود

آیین نامه اعطای بورسیه تحصیلی

file name : -نامه-اعطای-بورسیه-تحصیلی.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی

file name : -نامه-ارتقا-مرتبه-اعضای-هیات-علمی.tif
file size : 3 MB
دانلود

آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی

file name : -نامه-اداری-استخدامی-اعضای-هیات-علمی.pdf
file size : 741 KB
دانلود