بسته های طرح تحول در نظام آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه پایش بسته های تحولی-طرح تحول

file name : 12.pdf
file size : 131 KB
دانلود

توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی-طرح تحول

file name : 11.pdf
file size : 210 KB
دانلود

اعتباربخشی مؤسسات و بیمارستانهای آموزشی-طرح تحول

file name : 10.pdf
file size : 204 KB
دانلود

ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی-طرح تحول

file name : 9.pdf
file size : 259 KB
دانلود

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی-طرح تحول

file name : 8.pdf
file size : 367 KB
دانلود

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی-طرح تحول

file name : 7.pdf
file size : 225 KB
دانلود

آمایش سرزمینی ، ماموریت گرایی ، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها-طرح تحول

file name : 5.pdf
file size : 241 KB
دانلود

توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت-طرح تحول

file name : 4.pdf
file size : 215 KB
دانلود

آموزش پاسخگو و عدالت محور-طرح تحول

file name : 3.pdf
file size : 220 KB
دانلود

حرکت بسوی دانشگاههای نسل سوم-طرح تحول

file name : 2.pdf
file size : 219 KB
دانلود

آینده نگاری و مرجعیت علمی آموزش پزشکی-طرح تحول

file name : 1.pdf
file size : 223 KB
دانلود