تفاهم نامه طرح تحول در نظام آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

تفاهم نامه پزشک خانواده

file name : tafahomnameh-pezeshk-khanevadeh.pdf
file size : 649 KB
دانلود

تفاهم نامه قطب ۵ با وزارتخانه-طرح تحول

file name : tafahomnameh-ghotbe-5.pdf
file size : 371 KB
دانلود