جدول زمانبندی سامانه انتقالی و میهمانی دانشجویان

قابل توجه دانشجویان، ثبت نام در سامانه انتقالی و میهمانی از تاریخ ۱۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سامانه میهمانی: http://Guest.behdasht.gov.ir

سامانه انتقالی : http://Transmission.behdasht.gov.ir

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان
۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۹۹ ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء وبارگذاری مدارک لازم
۱۶ خرداد تا ۲۶ خردادماه ۹۹ بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء وویرایش توسط دانشجو
۲۷ خرداد تا ۲۷ تیرماه ۹۹ اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء
۲۸تیرماه تا۷ مرداد ۹۹ بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد وویرایش توسط دانشجو
۸ مرداد تا ۷ شهریور ۹۹ اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم