دانشجویان شاهد و ایثارگر

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

معرفی دانشجوی شاهد و ایثارگر :

به همسر و فرزند شهید ، شهیده ، جانباز 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزند آنها ، آزادگان و همسر و فرزند آنها شاغل به تحصیل در مقاطع کاردانی و بالاتر در یکی از دانشگاه ها و یا مراکز آموزش عالی اطلاق می شود.