آرشیو فرآیندهای اداره آموزش مداوم

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرایند نصب اپلیکیشن آموزش مداوم بر روی تلفن همراه

file name : -اپلیکیشن.pdf
file size : 571 KB
دانلود

ارزشیابی دوره های آموزش مداوم

file name : -اموزش-مداوم.pdf
file size : 468 KB
دانلود

فرآیند صدور گواهی شرکت کنندگان و سخنرانان

file name : 9.png
file size : 322 KB
دانلود

فرآیند اطلاع رسانی

file name : 8.png
file size : 320 KB
دانلود

فرآیند صدور گواهی نهایی

file name : 7.png
file size : 602 KB
دانلود

فرآیند ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم

file name : 6.png
file size : 383 KB
دانلود

فرآیند بررسی نیاز برنامه های آموزش مداوم

file name : 5.png
file size : 479 KB
دانلود

فرآیند تخصیص امتیاز به کارگاه ها

file name : 4.png
file size : 381 KB
دانلود

فرآیند تخصیص امتیاز به کنفرانس های علمی یک روزه

file name : 3.png
file size : 417 KB
دانلود

فرآیند نیازسنجی بر اساس نظر فراگیران

file name : 2.png
file size : 372 KB
دانلود

فرآیند اجرای برنامه آموزش مداوم

file name : 1.png
file size : 384 KB
دانلود