آرشیو فرآیندهای مدیریت امور آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرایند نقل و انتقالات دانشجویی

file name : -نقل-و-انتقالات.pdf
file size : 145 KB
دانلود

فرایند معرفی دانش آموخته پسر به حوزه نظام وظیفه

file name : -معرفی-دانش-آموخته-پسر-به-حوزه-نظام-وظیفه.pdf
file size : 137 KB
دانلود

فرایند گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو

file name : -گواهی-اشتغال-به-تحصیل-.pdf
file size : 250 KB
دانلود

فرایند فارغ التحصیلی دانشجو

file name : -فارغ-التحصیلی.pdf
file size : 266 KB
دانلود

فرایند درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو

file name : -درخواست-مرخصی-تحصیلی.pdf
file size : 140 KB
دانلود

فرایند خروج از کشور دانشجو

file name : -خروج-از-کشور.pdf
file size : 128 KB
دانلود

فرایند ثبت نام حضوری و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود

file name : -ثبتنام-حضوری-و-انتخاب-واحد-دانشجویان-جدیدالورود.pdf
file size : 103 KB
دانلود

فرایند تطبیق دروس دانشجویان میهمان و انتقالی

file name : -تطبیق-دروس-دانشجویان-میهمان-و-انتقالی.pdf
file size : 172 KB
دانلود

فرایند انصراف از تحصیل دانشجویان

file name : -انصراف-از-تحصیل-دانشجویان.pdf
file size : 141 KB
دانلود

فرایند ارزشیابی همکار از همکار

file name : -ارزشیابی-همکار-از-همکار.pdf
file size : 136 KB
دانلود

فرایند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

file name : -ارزشیابی-اساتید-توسط-دانشجویان.pdf
file size : 136 KB
دانلود

فرایند طرح درخواستهای آموزشی دانشکده پرستاری

file name : farayand-tarhe-darkhasthaye-amoozeshi-parastari-lar.pdf
file size : 296 KB
دانلود

فرایند طرح درخواستهای آموزشی دانشکده بهداشت اوز

file name : farayand-tarhe-darkhasthaye-amoozeshi-evaz.pdf
file size : 295 KB
دانلود

فرایند تغییر کلاس یا برگزاری کلاسهای جبرانی دانشکده پرستاری

file name : farayand-tagheer-kelas-ya-bargozari-kelas-jobrani-parastari-lar.pdf
file size : 378 KB
دانلود

فرایند تغییر کلاس یا برگزاری کلاسهای جبرانی دانشکده بهداشت اوز

file name : farayand-tagheer-kelas-ya-bargozari-kelas-jobrani-evaz.pdf
file size : 377 KB
دانلود

فرایند حذف نهایی دروس دانشکده پرستاری

file name : farayand-hazf-doroos-parastari-lar.pdf
file size : 300 KB
دانلود

فرایند حذف نهایی دروس دانشکده بهداشت اوز

file name : farayand-hazf-doroos-evaz.pdf
file size : 298 KB
دانلود

فرایند انتخاب واحد دانشجویان

file name : farayand-entekhab-vahed.pdf
file size : 395 KB
دانلود