آرشیو فرم های اداره آموزش مداوم

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرم ارزیابی مدرسین دوره ها

file name : -مدرس-1.docx
file size : 50 KB
دانلود

فرم ارزیابی محتوی دوره

file name : -دوره-2-1.docx
file size : 52 KB
دانلود

فرم نیازسنجی و درخواست دوره های آموزش مداوم

file name : -دوره-1.docx
file size : 49 KB
دانلود

پرسشنامه نظرخواهی از شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم

file name : -ارزشیابی-1.doc
file size : 81 KB
دانلود

فرم اسامی شرکت کنندگان در دوره ها و حضور و غیاب

file name : -اسامی-شرکت-کنندگان.jpg
file size : 105 KB
دانلود

فرم نیازسنجی آموزش مداوم

file name : -سنجی.docx
file size : 16 KB
دانلود

فهرست اسامی شرکت کنندگان در دوره آموزش مداوم

file name : -اسامی-شرکت-کنندگان-در-دوره.pdf
file size : 59 KB
دانلود

فرم گواهی شرکت در دوره آموزش مداوم

file name : -گواهی-شرکت-در-دوره.docx
file size : 36 KB
دانلود

فرم ارزشیابی دوره آموزش مداوم

file name : -ارزشیابی.doc
file size : 53 KB
دانلود

درخواست دوره آموزش مداوم

file name : -دوره.docx
file size : 19 KB
دانلود