آرشیو فرم های مدیریت امور هیأت علمی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرم های آئین نامه اجرایی ارتقا اعضا هیات علمی- مدیریت امور هیات علمی

file name : 179_329_jadavel_ejraee.pdf
file size : 184 KB
دانلود

فرم نیاز سنجی عضو هیات علمی آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان (بالینی)- مدیریت امور هیات علمی

file name : 14_-balini-jazb.pdf
file size : 455 KB
دانلود

فرم نیاز سنجی عضو هیات علمی آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان ( علوم پایه)- مدیریت امور هیات علمی

file name : paye-jazb.pdf
file size : 498 KB
دانلود

فرم نیاز سنجی عضو هیات علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان – مدیریت امور هیات علمی

file name : 14_pajouheshi.pdf
file size : 592 KB
دانلود

فرم شماره۲مشخصات ماموریت خارج از کشور- مدیریت امور هیات علمی

file name : form-mosavabeh-mamooriat-kharej-keshvar.docx
file size : 103 KB
دانلود

فرم شماره۱مشخصات ماموریت خارج از کشور- مدیریت امور هیات علمی

file name : 108_212_2_-_officials-information-form.pdf
file size : 56 KB
دانلود

فرم ماموریت خارج کشور- امور هیات علمی

file name : Form_Kar_Groh__195417.docx
file size : 91 KB
دانلود

فرم گزینش استاد- مدیریت امور هیات علمی

file name : gozinesh.pdf
file size : 192 KB
دانلود

فرم فعالیت های آموزشی- مدیریت امور هیات علمی

file name : amoozeshi.pdf
file size : 47 KB
دانلود

فرم فراخوان گزارش فعالیت های آموزشی و پژوهشی داوطلبین هیات علمی- مدیریت امور هیئت علمی

file name : 179_327_form_farakhanjazb4.pdf
file size : 246 KB
دانلود

فرم عملکرد اعضای هیات علمی متقاضی ارتقا ( جهت هیات ممیزه آموزشی)- مدیریت امور هیئت علمی

file name : forme_momayeze.doc
file size : 142 KB
دانلود

فرم ضرورت حضور در ماموریت – مدیریت امور هیات علمی

file name : 05_necessity-of-mission.pdf
file size : 28 KB
دانلود

فرم دوره های کوتاه مدت خارج کشور- مدیریت امور هیات علمی

file name : mamouriat.pdf
file size : 107 KB
دانلود

فرم ترفیعات سالانه اعضا هیات علمی- مدیریت امور هیات علمی

file name : tarfiat_form.pdf
file size : 128 KB
دانلود

فرم ارزشیابی سخنرانی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان- مدیریت امور هیات علمی

file name : 01_3-jalase-present-confrence-elmi.pdf
file size : 61 KB
دانلود

فرم اخذ مجوز- مدیریت امور هیات علمی

file name : 06_description-of-mission.pdf
file size : 19 KB
دانلود

جدول خلاصه امتیازات آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده برای ترفیع پایه سالیانه- مدیریت امور هیات

file name : 02-tarfi-salane-jadval-kholase-emtiazat-1397.03.15.doc
file size : 119 KB
دانلود

جدول ارتقای اعضای هیات علمی- مدیریت امور هیات علمی

file name : jadavel_ertegha1-1.doc
file size : 2 MB
دانلود

امتیازات قابل محاسبه جهت تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی- مدیریت امور هئیت علمی

file name : tabdil_vazeiat-1.doc
file size : 95 KB
دانلود

فرم مشخصات اعضای هیات علمی

file name : -مشخصات-اعضای-هیات-علمی.doc
file size : 94 KB
دانلود

فرم صلاحیت علمی اعضای هیات علمی

file name : -صلاحیت-علمی-اعضای-هیات-علمی.doc
file size : 224 KB
دانلود

فرم جدول برنامه هفتگی اعضای هیات علمی

file name : -جدول-برنامه-هفتگی-اعضای-هیات-علمی.doc
file size : 86 KB
دانلود

فرم ترفیعات سالانه اعضای عیات علمی

file name : -ترفیعات-سالانه-اعضای-عیات-علمی.docx
file size : 2 MB
دانلود

جدول برنامه عملیاتی اعضای هیات علمی

file name : -برنامه-عملیاتی-اعضای-هیات-علمی.doc
file size : 44 KB
دانلود