آرشیو محتوای آموزشی اداره آموزش مداوم

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

آیین اخلاق پرستاری و منشور حقوق بیمار

file name : -پرستاری-مطالب.zip
file size : 19 MB
دانلود

حمایت تنفسی نوزادHBB

file name : helping-Babies-Breathefor-students.pptx
file size : 7 MB
دانلود

کنترل عفونت

file name : New-folder.zip
file size : 38 MB
دانلود

تحلیل ریشه ای خطا

file name : -آموزشی-RCA-دکتر-عباس-آبادی.pptx
file size : 5 MB
دانلود

Diabetes Mellitus

file name : Diabetes-Mellitus.pptx
file size : 2 MB
دانلود

پری ناتال

file name : -ناتال.pptx
file size : 11 MB
دانلود

نحوه تکمیل گواهی فوت

file name : -تکمیل-گواهی-فوت.pptx
file size : 21 MB
دانلود

مشکلات تشخیص نویسی و ثبت علل مرگ

file name : -تشخیص-نویسی-و-ثبت-علل-مرگ.pptx
file size : 27 MB
دانلود

ماژول های مرکز مهارت

file name : -و-اهداف-واحد-اموزش-مداوم.pdf
file size : 190 KB
دانلود

رسالت و اهداف واحد اموزش مداوم

file name : -و-اهداف-واحد-اموزش-مداوم.pdf
file size : 190 KB
دانلود