اعضای دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش

معاونت آموزشی، تحقیقات، فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1آقای دکتر بهزاد رضاییسرپرست دبیرخانه
2سرکار خانم دکتر زهرا کشتکاراندبیر دبیرخانه
3سرکار خانم راضیه رحمتیمدیر دبیرخانه
4آقای دکتر ساسان امانتاعضای دبیرخانه
6سرکار خانم دکتر راضیه ذوالقدراعضای دبیرخانه
7آقای اسماعیل کاویاعضای دبیرخانه