اعضای دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش

معاونت آموزشی، تحقیقات، فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1آقای دکتر محمدحسین کریمیسرپرست دبیرخانه
2سرکار خانم دکتر زهرا کشتکاراندبیر دبیرخانه
3سرکار خانم راضیه رحمتیمدیر دبیرخانه
4آقای دکتر محمدرضا زارعاعضای دبیرخانه
5سرکار خانم مریم صدیقاعضای دبیرخانه
6سرکار خانم دکتر راضیه ذوالقدراعضای دبیرخانه
7آقای اسماعیل کاویاعضای دبیرخانه