مولاژهای واحد مامایی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

نوزاد با قابلیت CPR همراه با دستگاه سیانوز

file name : -با-قابلیت-CPR-همراه-با-دستگاه-سیانوز.pdf
file size : 297 KB
دانلود

مدل نوزاد جهت لوله گذاری و CPR با کتتر بند ناف

file name : -نوزاد-جهت-لوله-گذاری-و-CPR-با-کتتر-بند-ناف.pdf
file size : 221 KB
دانلود

مدل آموزش معاینات زنان

file name : -آموزش-معاینات-زنان.pdf
file size : 311 KB
دانلود

مدل آموزش اندازه گیری افاسمان و دیلاتاسیون

file name : -آموزش-اندازه-گیری-افاسمان-و-دیلاتاسیون.pdf
file size : 182 KB
دانلود

مدل آموزش انجام اپی زیاتومی

file name : -آموزش-انجام-اپی-زیاتومی.pdf
file size : 105 KB
دانلود

مدل آموزش ارگان های لگن و IUD گذاری

file name : -آموزش-ارگان-های-لگن-و-IUD-گذاری.pdf
file size : 247 KB
دانلود

مانکن مانور لئوپولد

file name : -مانور-لئوپولد.pdf
file size : 121 KB
دانلود

مانکن زایمان تمام تنه

file name : -زایمان-تمام-تنه.pdf
file size : 376 KB
دانلود

مانکن پرستاری کودک ( دختر و پسر )

file name : -پرستاری-کودک-دختر-و-پسر-.pdf
file size : 208 KB
دانلود