مدیریت امور آموزشی

واحد امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در تاریخ  1390/04/11 شروع به کار نمود و در تاریخ  1390/04/11 این واحد از واحد امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی شیراز مستقل شده و به صورت مدیریت مستقل در آمده است. مدیریت امور آموزشی در دانشکده نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی و تضمین کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان دارد و این واحد یکی از زیرمجموعه های حوزه معاونت آموزشی می باشد

about-me

اخبار و رویدادها