دوره پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی ویژه کلان منطقه ۵ (پیام ۵)

دوره پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی ویژه کلان منطقه ۵ (پیام ۵) مشتمل بر عناوین مورد نیاز اعضای هیات علمی برای مدیریت دوره های مجازی است. مدت دوره ۵۰ ساعت آموزشی، نحوه ارائه دوره به صورت الکترونیکی غیر همزمان و مدت دوره  حداقل  ۱۵ روز و حداکثر ۳۰ روز  متناسب با شرایط شرکت کنندگان…

ادامه مطلب