شرکت کننده های محترم دربرنامه های حضوری آموزش مداوم  جهت نهایی شدن امتیازات کسب شده در برنامه های حضوری ارزشیابی  برنامه مربوطه را انجام دهید.قسمت ثبت نام شده و فعال را کلیک کرده و ایکون سمت چپ ارزشیابی دوره را انجام دهید.مدت زمان انجام ارزشیابی ۱۵ روز پس از برگزاری میباشد.درصورت عدم ارزشیابی دوره امتیاز…

ادامه مطلب