کارشناسی پیوسته

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

هوشبری

file name : -آموزشي-كارشناسي-هوشبري.pdf
file size : 2 MB
دانلود

بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

file name : -بهداشت-حرفه-ای-و-ایمنی-کار.pdf
file size : 12 MB
دانلود

علوم تغذیه

file name : -نود-و-هفت-1.pdf
file size : 5 MB
دانلود

تکنولوژی اتاق عمل

file name : -آموزشي-تكنولوژي-اتاق-عمل.pdf
file size : 2 MB
دانلود

پرستاری

file name : -نود-و-سه-1.pdf
file size : 2 MB
دانلود

بهداشت محیط

file name : -محیط-نود-و-هفت-1.pdf
file size : 17 MB
دانلود

بهداشت عمومی

file name : -آموزشي-كارشناسي-بهداشت-عمومي.pdf
file size : 2 MB
دانلود