مدیریت امور آموزشی

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

هوشبری

file name : -هشتاد-و-پنج.pdf
file size : 914 KB
دانلود

بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

file name : -حرفه-ای-نود-و-شش.pdf
file size : 13 MB
دانلود

علوم تغذیه

file name : -نود-و-هفت.pdf
file size : 5 MB
دانلود

اتاق عمل

file name : -اتاق-عمل-نود-و-سه.pdf
file size : 2 MB
دانلود

پرستاری

file name : -نود-و-سه.pdf
file size : 2 MB
دانلود

بهداشت محیط

file name : -محیط-نود-و-هفت.pdf
file size : 17 MB
دانلود

بهداشت عمومی

file name : -عمومی-هشتاد-و-نه.pdf
file size : 2 MB
دانلود