اخبار و رویدادها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

برگزاری وبیناراحیای قلبی ریوی در کووید۱۹
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینار احیای قلبی ریوی در کووید۱۹ ...
برگزاری وبینار کنترل وپیشگیری در کووید۱۹
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینار کنترل و پیشگیری در کووید۱۹ ...
برگزاری کارگاه “کمک به تنفس و زنده ماندن نوزاد (HBB) “
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان کارگاه "کمک به تنفس و زنده ...
برگزاری دوره آیین اخلاق پرستاری و متشور حقوق بیمار
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان دوره آموزشی آیین اخلاق پرستاری و ...
برگزاری کارگاه حمایت تنفسی نوزاد HBB در مرکز مدیریت اورژانس
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، کارگاه آموزشی حمایت تنفسی نوزاد ...
برگزاری دوره اصول و مبانی پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان دوره اصول و مبانی پیشگیری وکنترل ...
برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل ریشه ای خطا RCA
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان کارگاه تحلیل ریشه ای خطا در ...