معرفی اداره آموزش مداوم

واحد آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ به صورت امور آموزش مداوم زیر نظر دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز با مدیریت آقای محمدرضا شفیعی شروع بکار نمودند ودر تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱ از دفتر آموزش مداوم شیراز مستقل شده و به صورت مدیریت مستقل در آمدند و دوره های آموزشی خود را در رشته های موجود در این دانشکده به صورت مستقل برگزار نمودند. سامانه آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان هم اکنون 940 نفر عضو دارند.و امورات آموزش مداوم مراکز بهداشتی و درمانی  سه شهرستان اوز ،خنج و لارستان تحت نظر این مدیریت انجام می‌گیرد.

medical-31

فرم ها

فرآیندها

آئین نامه ها

محتوای آموزشی