تقویم آموزشی

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

تقویم اموزشی نیمسال دوم ۹۹-۰۰ جهت ورودی ماقبل ۹۹

file name : -اموزشي-نيمسال-دوم-99-00-جهت-ورودي-ماقبل-99.pdf
file size : 43 KB
دانلود

تقویم آموزشی جدیدالورود ها ۰۰-۹۹

file name : -آموزشي-جديدالورود-ها-00-99.pdf
file size : 744 KB
دانلود