برنامه آزمون های مرکز مهارت بالینی

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه آزمون های مرکز مهارت بالینی نیمسال دوم۹۷-۹۸

نام درس

ورودی

تاریخ

محل آزمون ساعت شروع آزمون

پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه (OSCE)

پرستاری ورودی ۹۵

۷ / ۳ / ۹۸

آزمایشگاه پرستاری و فوریت ۰۰ : ۸

اصول و فنون مهارت های بالینی (OSCE)

اتاق عمل ورودی ۹۷

۸ / ۳ / ۹۸

آزمایشگاه پرستاری ۰۰ : ۱۱

اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب (OSCE)

اتاق عمل ورودی ۹۷

۱۳ / ۳ / ۹۸

آزمایشگاه اتاق عمل ۰۰ : ۸

روش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه (OSCE)

اتاق عمل ورودی ۹۶

۲ / ۴ / ۹۸

آزمایشگاه پرستاری ۰۰ : ۸

بررسی وضعیت سلامت

پرستاری ورودی ۹۵

۲۲ / ۱ / ۹۸

آزمایشگاه معاینات بالینی و آزمایشگاه پرستاری ۰۰ : ۸

آناتومی عملی

اتاق عمل ورودی ۹۷

۴ / ۳ / ۹۸

آزمایشگاه آناتومی ۰۰ : ۱۲