برنامه کلاس های مرکز مهارت بالینی ترم دوم ۹۸-۹۷

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه کلاس های مرکز مهارت بالینی ترم دوم ۹۸-۹۷

۱۵ – ۱۳

۱۲- ۱۰

۱۰ – ۸

پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه (پرستاری ورودی ۹۵)

بررسی وضعیت سلامت ( پرستاری ورودی ۹۶)

پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه (پرستاری ورودی ۹۵)

شنبه

بررسی وضعیت سلامت ( پرستاری ورودی ۹۶)

یکشنبه

اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب (اتاق عمل ورودی ۹۷)

روش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه (اتاق عمل ورودی ۹۶)

بررسی وضعیت سلامت ( پرستاری ورودی ۹۶)

اصول و فنون مهارت های بالینی

(اتاق عمل ورودی ۹۷)

آناتومی عملی (اتاق عمل ورودی ۹۷)

دوشنبه

اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب (اتاق عمل ورودی ۹۷)

آناتومی عملی (اتاق عمل ورودی ۹۷)

اصول و فنون مهارت های بالینی

(اتاق عمل ورودی ۹۷)

سه شنبه

روش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه (اتاق عمل ورودی ۹۶)

اصول و فنون مهارت های بالینی

(اتاق عمل ورودی ۹۷)

چهارشنبه

محل برگزاری

نام کلاس

آزمایشگاه معاینات بالینی و آزمایشگاه پرستاری

بررسی وضعیت سلامت

آزمایشگاه فوریت

پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه

آزمایشگاه اتاق عمل

اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب

آزمایشگاه پرستاری (station 3 ,4)

اصول و فنون مهارت های بالینی

آزمایشگاه آناتومی

آناتومی عملی

آزمایشگاه پرستاری (station 1)

روش های احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه