رسالت و اهداف واحد آموزش مداوم

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی در راستای ارتقاء سلامت، از طریق آموزش مداوم به تمامی دانش آموختگان جامعه پزشکی، تدوین سیاست های آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور با هدف حمایت از مشمولین و تدویناستانداردهای آموزش مداوم جامعه پزشکی و اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم جهت ارتقاء کیفیت آموزش مداوم انجام وظیفه می کند.
اهداف:

 •  افزایش کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات کارکنان دانشکده
 • ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی دانشکده
 • ارتقاء مهارتهای حرفهای کارکنان
 • ارتقاء سطح دانش و نگرش کارکنان
 • توانمندسازی کارکنان از طریق متناسب ساختن دانش ومهارتهای آنها با وظایف جدید
 • فراهم نمودن بستر لازم برای ارتقاء کارکنان

فعالیتها و خدمات اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی:
سیاستگزاری و نظارت بر اجرای قانون آموزش مداوم کشوری بررسی نیازها در زمینه برنامههای، آموزش مداوم نیروی انسانی شاغل در خدمات بهداشتی، درمانی کشور تشکیل گروه های آموزشی تخصصی جهت برنامهریزی و تدوین دوره های مورد نیاز آموزش مداوم، تجدیدنظرمستمر در برنامهها براساس پیشرفت علمی، نیازهای آموزشی و اولویتهای با توجه به ضوابط تعیین شده توسط شورای عالی آموزش مداوم پیش بینی نیازها و اعتبارات لازم جهت آشنائی و کسب اطلاعات در زمینه آموزش مداوم جامعه پزشکی در سایر کشورها و ارتقاء کیفی این آموزش منطبق بر شناسائی مراکز معتبر آموزش مداوم دنیا جهت تبادل اطلاعات و اعزام کارشناس بازدید از مراکز پیشرفته در برنامههای آموزش مداوم پزشکی خارج از کشور به منظور بهبود کیفیت برنامههای آموزش مداوم نظارت بر نحوه اجرای برنامههای آموزش مداوم مراکز مجری )بازدید و ارزشیابی(برنامه ریزی به منظور اجرای صحیح برنامههای آموزش مداوم بصورت مستمر جهت جامعه پزشکی کشور )پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکتر حرفهای و متخصصین علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و…( و همچنین کادر پیراپزشکی )پرستار، ماما و…( به منظور آشنائی با اطلاعات و روشهای جدید و نوین علمی آموزش و تازههای علمی و تخصصی در هر رشته اعتبار بخشی دانشگاه ها استاندارد کردن فرمها، گواهینامهها، آیین نامهها، ضوابط و مقررات و دستورالعملهای مربوط به فعالیتهای مداوم صدور مجوز برگزاری برنامههای آموزش مداوم جامعه پزشکی و سایر فعالیتهای مرتبط به آن انجام طرحهای پژوهشی در زمینه اجرای قانون لزوم آموزش مداوم جامعه پزشکی و ارتقاء سطح دانش و عملکرد پزشکی آنها و بررسی عوامل موثر در تقویت و اجرای بهتر قانون مذکور تهیه و روز آمد کردن و پشتیبانی بانک اطلاعاتی به منظور نگهداری و ارائه اطلاعات و آمار صحیح و دقیق مربوط بهبرنامه های آموزش مداوم انجام امور مربوط به مطالعه و بهبود عملکرد فرایندها و سیستمها Online CME اصلاح فرآیند اجرای برنامههای خودآموزی با تاکید بر گسترش افزایش تولیدات مکتوب و غیرمکتوب با آموزش مداوم همچنین در رابطه با خدماتی که هم اکنون با بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری اطلاعات ارائه می شود :

 1.  تقویم آموزش مداوم
 2. بانک اطلاعاتی برنامههای آموزش مداوم
 3.  بانک اطلاعاتی برنامههای خودآموزی
 4. بانک اطلاعاتی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 5.  قوانین، ضوابط و مصوبات
 6.  بانک اطلاعاتی استفاده کنندگان از ماده ۶ )معذوریت(
 7. ارزشیابی نحوه صدور مجوز دانشگاههای تفویض اختیار شده