معرفی واحد آموزش مداوم

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

واحدآموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ به صورت امور آموزش مداوم زیر نظر دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شیرازبا مدیریت آقای کامران مبشری شروع بکار نمودند ودر تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱ از دفتر آموزش مداوم شیراز مستقل شده و به صورت مدیریت مستقل در آمدند و دوره های آموزشی خود را در رشته های موجود در این دانشکده به صورت مستقل برگزار نمودند.سامانه آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان هم اکنون ۸۸۸ نفر عضو دارند.

شماره تلفن اداره آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان :
۰۷۱۵۲۳۴۲۸۷۷ (داخلی ۱۳۷ و ۱۳۹)