کارگاه سوچر۱

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

کارگاه سوچر

مدرس کارگاه : جناب آقای کاوی

شرکت کنندگان : دانشجویان اتاق عمل ورودی ۹۶

گروه

تاریخ

ساعت

گروه ۱

۱۴ / ۱۱ / ۹۷

۸ تا ۱۲

گروه ۲

۱۵ / ۱۱ / ۹۷

۸ تا ۱۲

گروه ۳

۱۶ / ۱۱ / ۹۷

۸ تا ۱۲

گروه ۴

۱۷ / ۱۱ / ۹۷

۸ تا ۱۲