کارگاه سوچر۲

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

کارگاه سوچر

مدرس کارگاه : سرکار خانم ایزانلو

شرکت کنندگان : دانشجویان پرستاری ورودی ۹۵

گروه

تاریخ

ساعت

گروه ۱

۲۹ / ۱۱ / ۹۷

۱۳ تا ۱۷

گروه ۲

۱۳ / ۱۲ / ۹۷

۱۳ تا ۱۷

گروه ۳

۱۹ / ۱ / ۹۸

۱۳ تا ۱۷

گروه ۴

۲ / ۲ / ۹۸

۱۳ تا ۱۷

گروه ۵

۱۶ / ۲ / ۹۸

۱۳ تا ۱۷

گروه ۶

۳۰ / ۲ / ۹۸

۱۳ تا ۱۷