کارگاه CPR اطفال

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

کارگاه CPR اطفال

مدرس کارگاه : سرکار خانم اسلامی

شرکت کنندگان : دانشجویان پرستاری ورودی ۹۵

گروه

تاریخ

ساعت

گروه ۱ و ۲

۱۲ / ۲ / ۹۸ 

۱۰ تا ۱۲

گروه ۳ و ۴

۱۲ / ۲ / ۹۸

۱۷ تا ۱۹

گروه ۵ و ۶

۱۸ / ۲ / ۹۸

۱۰ تا ۱۲