کارگاه CPR بزرگسال

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

کارگاه CPR بزرگسال

مدرس کارگاه : سرکار خانم پورکیانی

شرکت کنندگان : دانشجویان پرستاری ورودی ۹۶

گروه

تاریخ

ساعت

گروه ۱

۲۹ / ۲ / ۹۸

۹ تا ۱۳

گروه ۲

۲ / ۳ / ۹۸

۹ تا ۱۳

گروه ۳

۴ / ۳ / ۹۸

۱۵ تا ۱۹

گروه ۴

۵ / ۳ / ۹۸

۸ تا ۱۲

گروه ۵

۹ / ۳ / ۹۸

۹ تا ۱۳