کارگاه CPR نوزاد

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

کارگاه CPR نوزاد

مدرس کارگاه : سرکار خانم عبدالهی

شرکت کنندگان : دانشجویان پرستاری ورودی ۹۵

گروه

تاریخ

ساعت

گروه ۱

۲۱/ ۱۲/ ۹۷

۱۰ تا ۱۴

گروه ۲

۲۲ / ۱۲ /۹۷

۱۰ تا ۱۴

گروه ۳ و ۴

۱۲ / ۲ / ۹۷

۱۰ تا ۱۴

گروه ۵ و ۶

۲۶ / ۲ ۹۷

۱۰ تا ۱۴