برنامه حضور روانشناس در خوابگاه ها و دانشکده ها

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

روزهای هفته

 

ساعت حضور

محل حضور

نام و نام خانوادگی

ردیف

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

حضور 

حضور 

حضور

۷:۳۰لغایت۱۴:۳۰

دانشکده  پرستاری

دکتر محمد رفیع بذرافشان

۱

حضور

حضور 

۷:۳۰لغایت۱۴:۳۰

دانشکده بهداشت

حضور

حضور

حضور

حضور

۷:۳۰لغایت۱۴:۳۰

دانشکده پرستاری

سرکار خانم لیلا دباشی

۲

حضور

۷:۳۰لغایت۱۴:۳۰

دانشکده بهداشت