پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با تاکید بر سند ملی مرتبط با آن برای پرستاران

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با تاکید بر سند ملی مرتبط با آن برای پرستاران

file name : NCDs.pptx-final.pdf
file size : 1 MB
دانلود