بخشنامه اداره کل آموزش مداوم در خصوص نحوه برخورداری مشمولین آموزش مداوم از مزایای صدور گواهی۵ساله در دوران کرونا

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

بخشنامه اداره کل آموزش مداوم در خصوص نحوه برخورداری مشمولین آموزش مداوم از مزایای صدور گواهی۵ساله در دوران کرونا

file name : -امتیاز-کرونا.pdf
file size : 136 KB
دانلود