بسته های طرح تحول

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

برنامه پایش بسته های تحولی-طرح تحول

file name : 12.pdf
file size : 131 KB
دانلود

توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی-طرح تحول

file name : 11.pdf
file size : 210 KB
دانلود

اعتباربخشی مؤسسات و بیمارستانهای آموزشی-طرح تحول

file name : 10.pdf
file size : 204 KB
دانلود

ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی-طرح تحول

file name : 9.pdf
file size : 259 KB
دانلود

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی-طرح تحول

file name : 8.pdf
file size : 367 KB
دانلود

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی-طرح تحول

file name : 7.pdf
file size : 225 KB
دانلود