معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

فرم ارزیابی مدرسین دوره ها

file name : -مدرس-1.docx
file size : 50 KB
دانلود

فرم ارزیابی محتوی دوره

file name : -دوره-2-1.docx
file size : 52 KB
دانلود

فرم نیازسنجی و درخواست دوره های آموزش مداوم

file name : -دوره-1.docx
file size : 49 KB
دانلود

پرسشنامه نظرخواهی از شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم

file name : -ارزشیابی-1.doc
file size : 81 KB
دانلود

فرم خام میهمانی دانشجو

file name : -خام-ميهماني.docx
file size : 26 KB
دانلود

فرم-درخواست-گواهی-دانشجویان-متقاضی-خروج-موقت-از-کشور

file name : -درخواست-گواهی-دانشجویان-متقاضی-خروج-موقت-از-کشور.docx
file size : 37 KB
دانلود

فرم خام انتقالی دانشجو

file name : -خام-انتقالي.doc
file size : 35 KB
دانلود

تقاضای تغییررشته توام باانتقال دانشکده پرستاری حضرت زینب(س)

file name : -تغييررشته-توام-باانتقال-دانشکده-پرستاری-حضرت-زینبس.doc
file size : 35 KB
دانلود

تقاضای-تغییررشته-توام-باانتقال-دانشکده-بهداشت-اوز

file name : -تغييررشته-توام-باانتقال-دانشکده-بهداشت-اوز.doc
file size : 35 KB
دانلود

فرم تقاضای انصراف دائم از تحصیل

file name : -تقاضای-انصراف-دائم-از-تحصیل.docx
file size : 42 KB
دانلود

فرم-تسویه-حساب-دانشکده-علوم-پزشکی

file name : -تسویه-حساب-دانشکده-علوم-پزشکی.pdf
file size : 183 KB
دانلود

فرم تسویه حساب دانشکده پرستاری لار

file name : -تسويه-حساب-دانشکده-پرستاری-لار.pdf
file size : 79 KB
دانلود