مدیریت امور هیأت علمی

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

فرم های آئین نامه اجرایی ارتقا اعضا هیات علمی- مدیریت امور هیات علمی

file name : 179_329_jadavel_ejraee.pdf
file size : 184 KB
دانلود

فرم نیاز سنجی عضو هیات علمی آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان (بالینی)- مدیریت امور هیات علمی

file name : 14_-balini-jazb.pdf
file size : 455 KB
دانلود

فرم نیاز سنجی عضو هیات علمی آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان ( علوم پایه)- مدیریت امور هیات علمی

file name : paye-jazb.pdf
file size : 498 KB
دانلود

فرم نیاز سنجی عضو هیات علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان – مدیریت امور هیات علمی

file name : 14_pajouheshi.pdf
file size : 592 KB
دانلود

فرم شماره۲مشخصات ماموریت خارج از کشور- مدیریت امور هیات علمی

file name : form-mosavabeh-mamooriat-kharej-keshvar.docx
file size : 103 KB
دانلود

فرم شماره۱مشخصات ماموریت خارج از کشور- مدیریت امور هیات علمی

file name : 108_212_2_-_officials-information-form.pdf
file size : 56 KB
دانلود

فرم ماموریت خارج کشور- امور هیات علمی

file name : Form_Kar_Groh__195417.docx
file size : 91 KB
دانلود

فرم گزینش استاد- مدیریت امور هیات علمی

file name : gozinesh.pdf
file size : 192 KB
دانلود

فرم فعالیت های آموزشی- مدیریت امور هیات علمی

file name : amoozeshi.pdf
file size : 47 KB
دانلود

فرم فراخوان گزارش فعالیت های آموزشی و پژوهشی داوطلبین هیات علمی- مدیریت امور هیئت علمی

file name : 179_327_form_farakhanjazb4.pdf
file size : 246 KB
دانلود

فرم عملکرد اعضای هیات علمی متقاضی ارتقا ( جهت هیات ممیزه آموزشی)- مدیریت امور هیئت علمی

file name : forme_momayeze.doc
file size : 142 KB
دانلود

فرم ضرورت حضور در ماموریت – مدیریت امور هیات علمی

file name : 05_necessity-of-mission.pdf
file size : 28 KB
دانلود