منوهـا

ارتباط با ما

  • شماره تماس:
    16 الی 07152255512 داخلی 169
  • پست الکترونیک:
    facenter@larums.ac.ir

مدیریت امور هیات علمی

مرکز امور هیات علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان در راستاي سامان دهی امور مرتبط با اعضاي محترم هیأت علمی بنا نهاده شده است و متشکل از کمیته نیازسنجی، کمیته ترفیعات، کمیته ارتقاء می باشد که بمنظور یکپارچه سازي و ارتقاي امور مرتبط با اعضاي هیأت علمی، و نیز ایجاد تصویر و درک روشن و جامع تري از فعالیت هاي مرتبط با اعضاي هیأت علمی مشغول فعالیت می باشد

hyat-elmi1

فرم ها

فرآیندها

آئین نامه ها

محتوای آموزشی