اطلاعیـه‌هـا

پیوندهای مفید

معرفی اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی

در زندگی هر انسانی نقاط عطفی وجود دارد که مسیر زندگی فرد در آینده را متاثر و نگرش فرد به آنچه که بوده، هست و خواهد بود را متحول می سازد. ورود به دانشگاه از مهم ترین رویدادها می باشد که ماه ها برای رسیدن به آن تلاش کرده ایم. دوران دانشجويي سفری است طولانی و عرصه ای است برای تحول ابعاد مختلف شخصیت و رسیدن به کمال. همچنین فرصتی است برای رشد و بالندگی، ژرفا بخشیدن به افکار و تحقق بخشیدن به آرزوها،خودشناسی و سازگاری با موقعیت ها، آشنایی با فرهنگ ها و افراد جدید.

about-me

اخبار و رویدادها