سامانه نقل وانتقالات شاهد وایثارگردر سایت ستاد شاهد نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند .