آقای شهراشوب

سمت: کارشناس امور آموزشی، دانشجویان شاهد و ایثارگر و شهریه پرداز
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
ایمیل : omoor.amoozeshi@.larums.ac.ir
تلفن : 07152245009 داخلی 272