آقای عبداله زاده

سمت: کارشناس مسئول امور آموزشی
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
ایمیل : omoor.amoozeshi@.larums.ac.ir
تلفن : 07152247110 داخلی 226