راضیه مهدوی فرد

سمت: کارشناس فنی مرکز
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
ایمیل : -
تلفن : 07152245009 داخلی 259