زهرا سیفی

سمت: مدیر امور آموزشی و عضو هیئت علمی و مربی پرستاری مراقبت های ویژه
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
ایمیل : z.seifi2010@yahoo.com
تلفن : 07152245009 داخلی 212