زهره فرامرزیان

سمت: سرپرست مدیریت امور آموزشی و عضو هیئت علمی و مربی پرستاری کودکان- دبیرکمیته توانمندسازی اساتید EDC
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری کودکان
ایمیل : zohreh.faramarzian@gmail.com
تلفن : 07152245009 داخلی 225