فاطمه سوخک

سمت: مسئول مرکز آموزش مجازی
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
ایمیل : -
تلفن : 07152245009 داخلی 227