محمدرضا شفیعی

سمت: مدیر آموزش مداوم
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
ایمیل : jupiter782.782@gmail.com
تلفن : 52342877 داخلی 139